پژوهش و فناوری - آرشیو

برگزاری وبینار "علل اجتماعی سلامت و بیماری"
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس خبر داد

برگزاری وبینار "علل اجتماعی سلامت و بیماری"

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان فارس با اشاره به اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی این نهاد در زمینه علوم رفتاری و مسائل اجتماعی، از برگزاری وبیناری با عنوان "علل اجتماعی سلامت و بیماری" خبر داد.

ادامه مطلب