پژوهش و فناوری - آرشیو

ابعاد جامعه شناختی کودک‌همسری
مدیرگروه علوم رفتاری جهاد دانشگاهی فارس:

ابعاد جامعه شناختی کودک‌همسری

ایجاد روابط انسانی یکی از نیازهای عاطفی بشر بوده و ازدواج، یکی از صمیمی‌ترین نوع رابطه در پاسخ به این نیاز است اما در این شکل از برقراری رابطه، چنانچه یکی از طرفین کمتر از ۱۸ سال داشته باشد با مقوله کودک‌همسری مواجه هستیم.

ادامه مطلب