آموزشی - آرشیو

آمادگی جهاددانشگاهی فارس برای همکاری در فعالیت‌های اشتغالزایی دانشجویان

آمادگی جهاددانشگاهی فارس برای همکاری در فعالیت‌های اشتغالزایی دانشجویان

رئیس جهاددانشگاهی فارس با اشاره به فعالیت‌های اشتغالزایی و کارآفرینی این نهاد گفت: جهاددانشگاهی فارس با حمایت دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی می‌تواند در زمینه اشتغال و کارآفرینی دانشجویان علمی ـ کاربردی هم فعال‌تر بوده و هم راهبر سایر مراکز در این عرصه باشد.

ادامه مطلب