ششمین جشنواره سراسری دانشجویی تجسمی قرآن و هنر (شهود قدسی)