مرکز گردشگری دانشجویان (ISTA)

مرکز گردشگری دانشجویان (ISTA)

 

Iranian  Student's  Tourism & Travelling  Agency

 

این مرکز، به منظور شناساندن هر چه بیشتر ارکان و مظاهر پرشکوه تمدن و فرهنگ میهن اسلامی، به نسل جوان و به ویژه دانشجویان کشور، تأسیس شد.

تعداد بازدید:۷۵