بازدید دکتر بیجندی معاون جهاد دانشگاهی و ریاست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲
بازدید دکتر بیجندی معاون جهاد دانشگاهی و ریاست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان
بازدید دکتر بیجندی معاون جهاد دانشگاهی و ریاست سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان